برچسب:,

تعاونی چکاد پلی برای گذشتن از تحریم داخلی

تعاونی چکاد توانسته بعنوان یکی از تعاونی های برتر صنعت خودرو با رعایت اصل دانش بنیانی،...