درباره ما

صاحب امتیاز :

شریف خسروی

مدیرمسئول:

هادی مؤید

آدرس دفتر:

تهران-خیابان شریعنی -کوچه شهید جزایری -پلاک ده