دسته:اجتماعی

جاده های شمالی کشور زیر بار سنگین ترافیک

ماد – سرهنگ نادر رحمانی درباره آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور گفت: در حال حاضر محور...